top of page

My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Marjariasana

Marjariasana

Marjari: Cat (MAHR-jahr-ee-AH-sun-ah)

Anahatasana

Anahatasana

Anahata: Heart chakra, unstruck sound (ah-NAH-haht-AH-sun-ah)

Salabasana

Salabasana

Salabha: Locust (SHAH-lah-BAH-sun-ah)

Bhujangasana

Bhujangasana

Bhujanga: Serpent (BOO-jahng-AH-sun-ah)

Urdhva Mukha Svanasana

Urdhva Mukha Svanasana

Urdhva: Upwards - Mukha: Face - Svavna: Dog (OORD-vah-MOO-kah SHVAHN-AH-sun-ah)

Dhanurasana

Dhanurasana

Dhanur: Bow (DAHN-your-AH-sun-ah)

Ardha Dhanurasana

Ardha Dhanurasana

Ardha: Half - Dhanur: Bow (ARE-duh DAHN-your-AH-sun-ah)

Ustrasana

Ustrasana

Ustra: Camel (oo-STRAH-sun-ah)

Laghu Vajrasana

Laghu Vajrasana

Laghu: Small - Vajra: Thunderbolt (LAH-goo-vahj-RAH-sun-ah)

Urdhva Dhanurasana

Urdhva Dhanurasana

Urdhva: Upwards - Dhanur: Bow (OORD-vah-DAHN-your-AH-sun-ah)

Viparita Dandasana

Viparita Dandasana

Viparita: Reverse - Danda: Staff (VIH-pa-REET-ah DAHN-da-sun-ah)

Low Eka Pada Rajakapotasana

Low Eka Pada Rajakapotasana

(Low) Eka: One - Pada: Foot - Raja: King - Kapota: Pigeon (EK-ah-PAH-dah RAH-jah-KAH-poh-TAH-sun-ah

bottom of page