top of page

My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Parivrtta Utkatasana

Parivrtta Utkatasana

Parivrtta: revolved Utkatasana: fierce (par-ee-vrt-tah OOH-kah-TAHS-anna)

Parivrtta Galavasana

Parivrtta Galavasana

Parivrtta: revolved Galava: lotus bark tree (par-ee-vrt-tah GAH-Luh-Vah-SUN-AH)

Parivrtta Anjaneyasana

Parivrtta Anjaneyasana

Parivrtta: revolved Anjaneya: Anjana’s son, another name for Hanuman (par-ee-vrt-tah EN-JAH-NAY-AH-SUN-AH)

Parivrtta Trikonasana

Parivrtta Trikonasana

Parivrtta: revolved Tri: three Kona: angle (par-ee-vrt-tah trik-cone-AHS-anna)

Parivrtta Padangusthasana

Parivrtta Padangusthasana

Parivrtta: revolved Pada: foot Angustha: big toe (par-ee-vrt-tah pah-don-GOO-stah-sa-na)

Ardha Matsyendrasana

Ardha Matsyendrasana

Ardha: half Matsyendra: Lord of the Fishes (arh-dah maat-see-ahn-dras-anna)

Parivrtta Krounchasana

Parivrtta Krounchasana


Parivrtta: revolved Krouncha: heron (par-ee-vrt-tah KROUNCH-AH-SUN-AH)

Parivrtta Janu Sirsasana

Parivrtta Janu Sirsasana

Parivrtta: revolved Janu: knee Sirsa: head (par-ee-vrt-tah JA-noh SHIR-Sha- SAH-NA)

Parivrtta Paschimottanasana

Parivrtta Paschimottanasana

Parivrtta: revolved Paschima:west (par-ee-vrt-tah POSH-ee-moh-tan-AHS-anna)

Parighasana

Parighasana

Parigha: gate (par-ee-gahs-anna)

Visvamitrasana

Visvamitrasana

Visvamitrasana: In honor or sage Visvamitra VISH-VAH-MEE-TRA-SUNAH

bottom of page