top of page

My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Setu Bandhasana

Setu Bandhasana

Setu: bridge Bandha: bind (set-TOOH-bund-AH-sun-uh)

Salamba Sarvangasana

Salamba Sarvangasana

Salamba: supported Sarvanga: All limbs/whole body (shoulder)
(sah-LUM-bah SAR-vung-AH-sun-ah)

Salamba Sirsasana

Salamba Sirsasana

Salamba: supported Sirsa: Head
(sah-LUM-bah shear-SHAH-sun-uh)

Viparita Karani

Viparita Karani

Viparita: inverted Karani: a type of practice
(VI-puh-REET-uh kuh-ruh-NEE)

bottom of page