top of page

My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Plankasana

Plankasana

Plankasana (plank-AH-sun-ah)
{Or Dandasana Danda: Staff (DAHN-DAH-sun-ah)}

Purvottanasana

Purvottanasana

Purva: East - Tan: Stretch (POUR-voh-tahn-AH-sun-ah)

Bakasana

Bakasana

Baka: Crane (BAHK-AH-sun-ah)

Pincha Mayurasana

Pincha Mayurasana

Pincha: Feather - Mayura: Peacock (PEEN-cha MY-your-AH-sun-ah)

Galavasana

Galavasana

Galava: Lotus Bark Tree (GAH-luh-VAH-sun-ah

Astavakrasana

Astavakrasana

Asta: Eight - Vakra: Curve/Turn/Bent (ASHTA-vuh-KRAH-sun-ah)

Yoga Dandasana

Yoga Dandasana

Danda: Staff (DAHN-DAH-sun-ah)

Chaturanga Dandasana

Chaturanga Dandasana

Chatur: Four - Anga: Limb - Danda: Staff (CHAT-tour-AHNG-ah DAHN-DAH-sun-ah)

Bhujapidasana

Bhujapidasana

Bhuja: Shoulder - Pida: Pressing (BOO-jah-PEED-AH-sun-ah)

Vasisthasana

Vasisthasana

Vasista: A Solar Sage (VAH-she-STAH-sun-ah)

Parsva Vasisthasana

Parsva Vasisthasana

Parsva: Half - Vasistha: A Solar Sage (PARSH-va VAH-she-STAH-sun-ah)

Adho Mukha Vrksasana

Adho Mukha Vrksasana

Adho: Downward - Mukha: Face - Vrksa: Tree (AH-doh MOO-ka-vrik-SHAH-sun-ah)

bottom of page